Privacy policy / Polityka prywatności

Home

1. The administrator of your personal data is SPOC S.A., with its registered office at Szyperska 14, 61-754 Poznań, Poland, tax id: 9721218892, National Court Register (KRS) no.: 0000727441.
2. In case of any inquiries regarding data protection, you can contact us by sending an email message at rodo@spoc.eu or via traditional post, sending it to our headquarters: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Poland.
3. The data shall be processed based on your consent (Article 6 (1) (a) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679), to promote the administrator’s products and services in the form of newsletters.
4. The data will be processed until the consent is revoked. The consent can be revoked at any time by clicking the „Unsubscribe” hyperlink, included at the end of each newsletter. The consent revoke applies from the moment of its submission and does not affect the lawfulness of data processing taking place before the consent is revoked.
5. The recipients of the participant’s personal data may be authorized employees, coworkers, or contractors of the administrator, including the entities running the administrator’s website.
6. You have the right to request access to your personal data, its rectification, deletion, or limitation of its processing as well as the right to transfer your data.
7. The data provision is voluntary and necessary for us to answer your inquiry. In the case of not inserting the data in the form, the administrator will not be able to send you our newsletter.
8. The administrator will not make any automatic decisions upon your data, and they will not be profiled.
9. You have the right to file a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest SPOC S.A. z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, NIP: 9721218892, KRS: 0000727441.
2. W razie pytań dotyczących ochrony danych można się z nami skontaktować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: rodo@spoc.eu lub przesłać zapytanie pocztą tradycyjną do naszej centrali na adres: SPOC S.A., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
3. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu promocji produktów i usług administratora w formie newsletterów.
4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, w przypadku zgody marketingowej poprzez kliknięcie hiperłącza „Unsubscribe”, zawartego na końcu każdego newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
5. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub wykonawcy administratora, w tym podmioty prowadzące witrynę internetową administratora.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
7. Udostępnianie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. W razie niewpisania danych do formularza, administrator nie będzie miał możliwości przesłania newslettera.
8. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji na podstawie danych użytkownika ani nie będą one profilowane.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.